Co znamená, když se řekne sport?

Africké fialky pěstujeme zejména pro krásu a rozmanitost jejich květů. Dlouhé týdny a měsíce toužebně očekáváme otevření prvního květu a najednou nás místo radosti zaplaví vlna zklamání – naše nová fialka nekvete tak, jak jsme očekávali. Pokud vyloučíme možnou záměnu rostlin při nákupu nebo přesazování, může být odlišný vzhled zapříčiněn dvěma faktory: genetickou mutací nebo změnou pěstebních podmínek. V tomto příspěvku se zaměříme na genetické mutace, neboli sporty.

Každý kultivar africké fialky by měl být šlechtitelem podrobně popsán, abychom věděli, jak má správně vypadat. Z popisu zjistíme barvu a tvar květu, barvu a tvar listů, velikost a růstovou formu růžice. Popisy můžeme dohledat na webových stránkách šlechtitelů, v placené databázi společnosti AVSA nebo v katalozích ostatních pěstitelů. Pokud naše fialka odpovídá svým vzhledem popisu od šlechtitele, pak říkáme, že kvete dle standardu nebo dle popisu. Při porovnávání je směrodatný slovní popis, který jasně vymezuje vzhled kultivaru. Řídit se můžeme i fotografií od šlechtitele, ovšem obrázky volně kolující po internetu od různých pěstitelů bereme s rezervou; nezřídka jsou na nich zachyceny nesprávně kvetoucí rostliny. Proto raději ověřujeme vzhled u více různých zdrojů. Většinu afrických fialek s výjimkou chimér můžeme rozmnožovat listovými řízky, z nichž potom vyrostou přesné kopie mateřské rostliny. Říkáme jim klony. Stálost klonů však není absolutní. Příroda je mocná čarodějka, a tak se občas stává, že květy nebo listy vypadají jinak než udal šlechtitel. Za tyto změny mohou genetické mutace v určitém sektoru pletiva nebo v určité buňce.

Co je to genetická mutace?

V buněčných organizmech, kterými jsou i africké fialky, je nositelkou genetické informace DNA. Většina DNA se nachází uvnitř jádra buňky a je uspořádána do útvarů zvaných chromozomy. Menší část DNA se nachází i mimo jádro buňky, např. v chloroplastech a mitochondriích. Při buněčném dělení je DNA kopírována z mateřských buněk do dceřiných buněk. Ačkoliv se jedná o neobyčejně přesný proces, zcela bezchybný není. Při kopírování vznikají chyby, což může vyústit v záměnu nebo porušení informace kódované v genech. Ve valné většině jsou tato poškození opravena, avšak malé procento změn přetrvává.

Podle vlivu vyvolávajícího mutace rozlišujeme mutace spontánní a indukované. Spontánní mutace vznikají bez zjevné vnější příčiny, např. působením metabolických poruch uvnitř buňky, při stresových situacích apod. Naopak indukované mutace vznikají v organismech cíleným působením fyzikálních nebo chemických látek s mutagenním účinkem. K fyzikálním mutagenům řadíme například ionizující záření, k chemickým pak širokou škálu chemických sloučenin, jako jsou peroxidy, fenoly nebo postřiky proti škůdcům a houbovým chorobám. Někteří šlechtitelé experimentují s látkou zvanou kolchicin.

Jak probíhají mutace u afrických fialek?

Růst běžné fialky probíhá zejména na vrcholu listové růžice. Všechny buňky takové rostliny mají stejný genotyp.

Někdy ale mohou buňky během vývoje nové fialky zmutovat a vytvořit tak novou buněčnou populaci, která se od původních buněk liší.

Tehdy může nastat jedna ze dvou situací:

SPORT – převládne nový genotyp

Buňky s původním genotypem se přestanou dělit a jsou postupně nahrazovány buňkami s novým genotypem. Nová fialka bude mít jiné vlastnosti než mateřská rostlina (například jinou barvu, jiný tvar listů). Tento typ mutace je označován jako sport.

CHIMÉRA – stabilní růst obou genotypů

Jindy oba genotypy pokračují ve společném růstu a dále se dělí. Výsledkem je rostlina složená ze dvou geneticky odlišných pletiv, tzv. chiméra. Vznikají pruhované květy nebo listy, tvořené novou i původní barvou zároveň. Jde o zvláštní typ sportu.

Z historického hlediska sehrály sporty důležitou roli ve vývoji dnešních moderních kultivarů. Zatímco květy původních botanických druhů a jejich prvních kříženců byly vesměs modré a fialové, díky mutacím se barevná škála rozšířila také o růžovou a bílou. Ve 40. a 50. letech minulého století se objevily první plnokvěté fialky, fantazijní fialky, květy zdobené bílým okrajem i zcela nové tvary květů – hvězda a vosa. Jako důsledek mutace vznikly také netradiční listy typu girl, bustle back, longifolia i různé typy panašování. Díky pohotovým šlechtitelům a pěstitelům, kteří dokázali mutace včas rozpoznat a udržet, byly získány nové cenné kultivary. Přitom nešlo jen o barevné a tvarové zvláštnosti, ale také o upevnění některých důležitých vlastností. Např. první kultivary měly jednoduché květy, jejichž nepříjemnou vlastností byla opadavost. To znamená, že se koruna květu s okvětními lístky samovolně po týdnu až dvou oddělila od květní stopky. To působilo problémy při distribuci nebo převozu rostlin na výstavy. Postupem času se díky mutaci objevily fialky s plnými květy, které opadavé nebyly. Po letech studií a vzájemného křížení byl v roce 1965 představen první kultivar s jednoduchými neopadavými květy. Dnes už je neopadavost květů považována za standard.

Pravidla pro označování sportů

V případě, že fialka nekvete dle popisu, píšeme za název slovo sport. Například sportující varianta kultivaru Funambule bude v naší sbírce označena jako Funambule sport. Jestliže došlo k mutaci do chiméry, můžeme název napsat jako Funambule chimera sport. Těmito slovy sdělujeme ostatním pěstitelům, že fialka nekvete dle popisu šlechtitele. Některé kultivary mají sklon mutovat do stále stejné podoby, a tak jsou časem uznány jako nový kultivar s novým názvem. Seznam některých uznaných sportů a jejich popisů je zveřejněn na webových stránkách AVSA (avsa.org/sports). Pokud naše mutující fialka přesně odpovídá popisu uvedenému v seznamu sportů, můžeme používat místo přívlastku sport jeho nové jméno. Uvedu příklad: mám doma fialku Funambule, která kvete přesně dle popisu, tedy jako tmavomodrá poloplná maceška s bílým a růžovým fantasy. Časem ji rozmnožím, ale jeden z potomků vypadá jinak než mateřská fialka. Má plné růžové květy s modrými chimérickými pruhy. Nahlédnu do seznamu sportů a zjišťuji, že tento kultivar má registrované dokonce tři sporty. Prohlédnu si důkladně jejich popisy a opravdu jeden z nich odpovídá vzhledu mé rostliny. Jedná se o chiméru Ma’s Poltergeist. Místo označení Funambule chimera sport mohu tedy používat jméno Ma’s Poltergeist.

Původní ukrajinský kultivar
LE-Leto Krasnoe …

… a jeho pojmenovaný sport
LE-Vesnianka.

Původní americký kultivar
Special Treat …

… a jeho nepojmenovaný sport Special Treat sport.

Sportující fialku můžeme nadále množit a nabízet ostatním pěstitelům, ale vždy ji musíme označit jako sport, aby budoucí majitel věděl, že pod daným názvem nezíská standardně vybarvený kultivar. Pokud mutující fialku neoznačíme, vznikne časem v kultivarech nepořádek. To někdy vede až k tomu, že se na vzhled původního kultivaru zapomene a pod jeho původním názvem se šíří už jen sportující rostlina. Tato situace nastala například u známé fialky Green Lace. Původní Green Lace je popisována jako bílá hvězda se zeleným okrajem. Jenže takové zbarvení dnes u rostlin nabízených pod názvem Green Lace téměř nenajdeme. Naprostá většina je světle růžová až sytě růžová se zeleným okrajem. Jedná se o sport, který svým atraktivnějším vzhledem zcela vytlačil původní kultivar.

Lze předvídat sport?

Někdy můžeme již u  mladých rostlin poznat, že nepokvetou podle popisu. Napoví nám barva listů. Každý kultivar má od přírody dané, zda bude mít listy světlé se zeleným rubem, nebo tmavé s  červeným rubem. Tento jev souvisí s produkcí červeného barviva anthokyaninu. Pokud je gen zodpovídající za tvorbu barviva aktivní, bývá spodní strana listů červená a celý list je tmavší. Pokud není gen aktivní, pak je rub zelený a celý list je světlejší. Za běžných podmínek se informace o barvě listů přenáší na potomky. Někdy se ovšem stává, že má potomek jinak vybarvené listy než mateřská rostlina – podle situace došlo u něj buď k aktivaci, nebo deaktivaci genu. Poněvadž se pigment nachází nejen v listech, ale i ve květech, dochází se změnou vybarvení listů i ke změně vybarvení květů. Jinými slovy, pokud má mít kultivar tmavozelené listy a místo toho vyrostou listy světle zelené, je pravděpodobné, že budou o něco světlejší také květy.

Dva potomci vypěstovaní ze stejné mateřské rostliny. Rostlinka vpravo má oproti originálu příliš tmavé listy. Také podle barvy poupat již teď vím, že z ní vykvete sport.

Birthmarking, červená skvrnitost listů

U některých sportujících fialek můžeme na listech zpozorovat nepravidelné červené skvrny. Objevují se spontánně a zpravidla u kultivarů, které mají ve svém rodokmenu listy s červeným rubem. Tento jev označujeme anglickým výrazem birthmarking (český výraz nemáme). Je vyvolán mutací genu zodpovědného za produkci barviva anthokyaninu. V souvislosti s birthmarking dochází i ke změnám ve vybarvení květů, nicméně takové květy jsou nestabilní. Birthmarking se vyskytuje jak u mladých rostlinek, tak u dospělých fialek, které již dříve kvetly standardně. Skvrny se mohou objevit na jednom listu, ale i na celé rostlině. Pokud je míra skvrnitosti nízká, je pravděpodobné, že se barva listů a květů vrátí časem k normálu. Může ale nastat i opačný případ, kdy se barva květů ustálí do mutované podoby, čímž vznikne nový kultivar. Listy s birthmarking nepoužíváme k množení, neboť je pravděpodobné, že potomci budou také sportovat.

Birthmarking
Birthmarking
Birthmarking
Scroll to Top